konference 2013 i Hanstholm

Kulturkonference 2013 i HanstholmKulturelle Samråd i Danmark afholdt fra den 22. – 24. september sin årlige kulturkonference – denne gang i Hanstholm i Thisted Kommune i samarbejde med det lokale kulturelle samråd.


I kulturkonferencen deltog i alt 65, der bl.a. hørte Kulturminister Marianne Jelved tale om, hvor stor betydning de frivillige har ude i kommunerne, og hvilken vigtig rolle de spiller i kulturpolitikken. Kulturministeren sagde, at hun på sin ture rundt i landet har lært, hvor vigtigt det personlige initiativ og det, at man samarbejder, er. Man behøver blot et sted, nogle rammer og en underskudsgaranti for at kunne skabe noget. Hun mente også at have hørt, at de fleste aktører mener, at det at være aktiv i foreningslivet ikke er et spørgsmål om tilskud, men om et sikkerhedsnet. Måske var det et forsøg på, på forhånd at lukke for efterfølgende spørgsmål om det ømtålelige emne økonomi.


Kulturministeren udtrykte også ønske om, at der i forbindelse med den kommende folkeskolereform ville ske et samarbejde mellem skolerne og foreningslivet, især på kulturområdet, da børn har en umiddelbar adgang til kunst. Det et en opfordring, som nogle samråd nok vil tage op.


Til sidst nævnte hun det nye frivillighedscharter, hvor hun slog fast, at for hende var deltagelsen i udfærdigelse af chartret sket med den holdning, at det er de frivillige selv, der definerer, hvad de vil være med til. Efter Kulturelle samråd i Danmarks mening et godt udgangspunkt for de videre dialoger om chartret rundt om i landet.


Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til ministeren, og her undgik hun ikke det "ømtålelige emne økonomi". Hun blev bl.a. gjort opmærksom på den forskel, der er mellem fritidsområderne, hvor mulighederne for at få støtte til voksne, der går på aftenskole er lovfæstet, hvorimod voksne, der er frivillige i kulturelle aktiviteter i foreninger ikke er dækket af nogen lov og derfor har meget forskellige forhold rundt om i kommunerne. Der blev også gjort opmærksom på, at det virker som om, mange politikere tror, at Folkeoplysningsloven er en lov for hele det folkeoplysende område og dermed også for de voksne kulturforeninger, hvilket jo ikke er tilfældet.


Kulturministeren blev også spurgt om, hvorfor der ikke gives midler til indsamling af viden, dokumentation og forskning på det frivillige voksenkulturelle område, som omfatter over ½ mio. deltagere, mens folkeoplysningen og ungdomsområdet for nylig har fået et Videnscenter, og idrætten har sit Analyseinstitut.


Endelig blevet hun gjort opmærksom på, at også når det drejer sig om Tips- og lottoloven, er det frivillige kulturelle område også her lukket ude af "det gode selskab". Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), større oplysningsforbund, Dansk Folkeoplysnings Samråd, friluftslivets organisationer, handicaporganisationerog -foreninger, ældreorganisationer, frivillige sociale organisationer, sygdomsbekæmpende organisationer samt idrættens organisationer derimod er  skrevet ind i loven. Denne fordeling mente spørgeren, at der måske kunne ligge historiske årsager bag – årsager, som ikke har været til debat gennem de senere år. Derfor blev ministeren opfordret til - op til revisionen af Tips- og lottoloven i 2014 - at se på, om den nuværende fordeling bør ændres, så også det frivillige kulturelle voksenforeningsområde kommer i betragtning i loven. Ministeren bad efterfølgende om en skriftlig henvendelse vedr. disse spørgsmål, som hun så lovede at se på i nærmeste fremtid.


Ud over Kulturministeren kunne man på konferencen bl.a. hører kulturchef i Thisted Kommune, Karen Louise Erichsen, fortælle om den proces, der var gået forud for udformningen af kommunens kulturpolitik. Det er en proces, hvor man har inddraget alle dele af kulturlivet for at få så bred en kulturpolitik som muligt. Processen og Thisteds kulturpolitiske program ses beskrevet her.


Ud over spændende oplæg om både national og lokal kulturpolitik var der også afsat tid til at se på egnens kulturelle tilbud og se den dagligdag, som Kulturelt Samråd Thisted agerer i.


  • Se konferenceprogrammet her!