bøger & rapporter

Bøger og rapporter


Her præsenteres de vigtigste udgivelser fra Kulturelle Samråd i Danmark om det frivillige kulturelle område og aktiviteter, som foreningen har deltaget i:Liste over udgivne bøger og rapporter

Titel

Forfatter

Udgiver

Præsentation

Download

Klik på bogomslag


Compendium.

Arts and Culture on the Nordic Edge

Bente von Schindel (ed.)

Kulturelle Samråd i Danmark, 2016.

72 sider

Dette kompendium er lavet inden for rammerne af

1-årigt pilotprojekt, jan-dec 2016, der støttes af

Det nordiske kulturpunkts kultur- og kunstprogram /

Kapacitetsudvikling.

Projektidéen er at udveksle erfaringer og kompilere

Ideer, hvordan frivillige kunst- og kulturagenturer kan tilbyde

Mere tilgængelige og involverer kunst og kultur muligheder

I de tyndt befolkede samfund i Vestnordisk

Region med en merværdi for medborgerlig deltagelse, samfund

Binding og lokal identitet.


Danmark for HELE folket

Bente von Schindel

Kulturelle Samråd i Danmark og Musisk Oplysnings Forbund, 2011

Det kan være svært at få især voksne nydanskere til at deltage i det kulturelle foreningsliv.


Årsagen til den manglende deltagelse kan være, at den enkelte forening ikke har de fornødne ressourcer til at rekruttere og fastholde medlemmer med anden etnisk baggrund, men den manglende deltagelse kan også skyldes, at foreningerne opfattes som "lukkede", hvilket gør, at indvandrerne ikke rigtigt føler sig velkomne med den kultur, de repræsenterer. Endelig kan årsagen være, at indvandrere slet ikke har kendskab til de muligheder, der gemmer sig i det eksisterende kulturelle foreningsliv.


Dette kompendium præsentere en række "best practice", der kan bruges som idékatalog og inspiration for nye projekter.LOAC.

Compendium of Best Practice

Bente von Schindel (ed.)

Kulturelle Samråd i Danmark, 2011.

92 sider

Denne udgivelse blev udarbejdet i forbindelse med det  multiilaterale Grundtvig projekt  i 2009 - 2011, hvor en kreds af  nationale oprgansationer fra den europæiske amatørkultur deltog. Projektets titel var " LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture".


Det har været LOAC-projektets sigte at fremme et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst og det frivillige kulturelle område, der fremhæver områdets væsentlige betydning for at sikre en rig livsverden og en fri læringskapacitet i civilsamfundet, der kan fremme bærende humanistiske og demokratiske værdier i samfundet. som helhed.


I dette engelske ”Compendium of Best Practice” præsenteres eksempler på amatørkulturen og den frivillige kultur rundt om i Europa.
LOAC.

Survey of Learning Outcome of Amateur Culture".

Hans Jørgen Vodsgaard

Interfolks Forlag,

2011.

160 sider


Denne rapport blev udarbejdet i forbindelse med det  multiilaterale Grundtvig projekt  i 2009 - 2011, hvor en kreds af  nationale oprgansationer fra den europæiske amatørkultur deltog. Projektets titel var " LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture".


Det har været LOAC-projektets sigte at fremme et dannelsesorienteret læringssyn på amatørkunst og det frivillige kulturelle område, der fremhæver områdets væsentlige betydning for at sikre en rig livsverden og en fri læringskapacitet i civilsamfundet, der kan fremme bærende humanistiske og demokratiske værdier i samfundet. som helhed.


Rapporten præsenterer projektets læringsforståelse, resultater af spørgeskemaundersøgelser og interviews med aktive  i partnerkredsens aktiviteter,og  den har en afsluttende kulrturpolitiske perspektivering  af udviklingsarbejdet.
Den frie kultur

Hans Jørgen Vodsgaard

Interfolks Forlag,

2010.

286 sider


Kulturelle Samråd i Danmark iværksatte i 2008 i samarbejde med Interfolk en undersøgelse, der skulle beskrive og vurdere de værdier og den læring, der udvikles gennem deltagelse i aktiviteter inden for det frivillige kulturelle foreningsområde.


Undersøgelse præsenterer en ny forståelse af det frivillige kulturelle områdes betydning og eksistensberettigelse. Det begrundes, at det frivillige kulturelle område repræsenterer humanistiske grundværdier og æstetiske læreprocesser, der har en høj værdi for menneskers dannelse og for demokratiet. Området bør derfor spille en central kulturpolitisk rolle i en fremtidig genopretning og videreudvikling af den såkaldte ”Nordiske kulturmodel”.Kunsten i os alle

Bente von Schindel (red.)

Kulturelle Samråd i Danmark og Musisk Oplysnings Forbund  2010, 80 sider

Med bidrag af Gitta-Maria Sjøberg, Marianne Granvig, Giordano Bellincampi, Erik Moseholm, Hanne Holt Nielsen, Tore Othmar Poulsen, Bente Schindel og Hans Jørgen Vodsgaard.


Der er ikke blevet forsket i eller skrevet meget om amatørkunst i offentligt regi gennem tiderne. Nu er turen kommet til beskrivelser fra de professionelle udøvere inden for musikken.

I bogen fortæller musikere, sangere og dirigenter om deres liv med amatørmusikken, og hvad den har betydet for dem, og via artiklerne undersøges, hvorledes de professionelle kunstnere forholder sig til amatørerne: Har de nogen forpligtelse over for amatørerne? Betyder det noget, at der i Danmark er en stor (og ofte velorganiseret) gruppe af mennesker, der dyrker musik i deres fritid? Er de professionelle vidende om, at de er forbilleder for amatørerne, eller mener de, at det et privat anliggende at være amatør, og at man må dyrke musikken i det private rum for lukkede døre?


For at få en forståelse af de kulturpolitiske vilkår, som amatører og professionelle gennem tiderne har levet under, giver forsker og idéhistoriker Hans Jørgen Vodsgaard i slutningen af bogen et historisk overblik over , hvordan kulturpolitikken gennem tiderne har vægtet amatørkulturen i forhold til den professionelle kunst.Kulturelle samråd i tal, 2009

Bente von Schindel

Kulturelle Samråd I Danmark, 2009,

42 sider

Der er flere årsager til, at Kulturelle Samråd i Danmark nu for tredje  gang har udsendt spørgeskemaer til samrådene for at få oplysninger om deres lokale forhold.


En årsag er, at Landsforeningen ofte i politiske sammenhænge bliver spurgt om, hvordan forholdene for dets medlemmer ude omkring i landet er: Hvem og hvor mange repræsenterer de, hvilke forhold arbejder de under, hvordan er deres placering i den lokale kulturpolitik osv. En anden årsag er samrådenes indbyrdes forhold: Samrådene ønsker at have kontakt til hinanden med henblik på at udveksle erfaringer og lade sig inspirere.


Endelig er årsagen også, at det kommunale landkort med kommunalreformen ændrede sig pr. 1. januar 2007. Det betød, at også samrådene måtte tage deres organisering og vilkår op til overvejelse.


Håndbog I foreningsarbejde

Hans Stavnsager og Bente von Schindel

Kulturelle Samråd I Danmark, 2008,

62 sider

Danmark er et foreningsland. Men denne foreningstradition er imidlertid slet ikke så entydig og let gennemskuelig, og der findes ikke nogen facitliste for, hvordan man laver foreningsarbejde i Danmark og det er umuligt at sige om den ene metode er bedre end den anden.


Derfor er denne bog heller ikke nogen facitliste, men derimod en række gode råd om, hvordan man kan tackle konkrete problemer i sin forening. Bogen er opdelt i en række korte afsnit, der gør det let at finde frem til netop det emne, som man har brug for noget viden om. Det er altså ikke meningen, at man skal sætte sig ned og læse den fra ende til anden – det er et opslagsværk, man kan bruge efter behov.
Kunstens rum

Bente Schindel (red.)

Kulturelle Samråd i Danmark. Musisk Oplysnings Forbund og Danske Orkesterdirigenter, 2006, 88 sider

Med bidrag af Lise Bache, Henrik Falch Petersen, Kirsten Gad, Steen Finsen, Ulla Jerg, Kristen Kristensen, Cæcilie Østerby Sørensen, Per M. Hermansen, Gunhild Olesen Møller, Niels Ufer, Marianne Horsdal og Bente Schindel.


Bogens primære opgave er at sætte fokus på folks egne fortællinger / livshistorier: Hvad motivere dem til at bruge så meget tid på og med kunsten, og hvorfor har kunsten en så fremtrædende rolle i deres tilværelse?


Lidt af svaret får vi allerede i den første artikel af Lise Bache, der - som spørgsmål på, hvad det betyder for hendes liv at være amatørmusiker - siger: Jeg kan lige så godt fortælle, hvad det vil sige at være menneske!.Kunst af lyst

Bente Schindel (red.)

Kulturelle Samråd i Danmark, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, Huse i Danmark og Musisk Oplysningsforbund, 2005, 126 sider

Med bidrag af Mogens Pahuus, Dorte Skot-Hansen, Ole Fogh Kirkeby, Henrik Kaare Nielsen, Roger Fox, Ole Fessel og Bente Schindel.


Bogen handler om kunst. Kunst som den arrangeres, formidles, produceres, initieres, koordineres og dyrkes af almindelige borgere rundt om i landet - kort og godt om kunsten, som den kommer til udtryk hos de mange aktive i kulturelle samråd, hos kulturamatører og i kulturhuse. Om kunsten, som den fremmes i en demokratisk ånd i de mange foreninger og netværk, og hvad den gør ved samfundet og ved det enkelte menneske – kunsten som vækstpotentiale for samfundet og ikke mindst for det enkelte individ.Kulturens tredje vej


Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, 1997 (genoptrykt 2001),

80 sider indbundet.
Debatbog om kulturamatørerne med bidrag af:

Helge Birck Pedersen, cand. pæd., formand for AKKS.

Bente Schindel Samsing, cand. mag., formand for Dansk Amatørmusik Union.

Niels Højlund, cand. mag., forfatter, debattør

Villy Dall, redaktør, landsformand for Dansk Amatør Teater Samvirke.

Bent Jacobsen, forlagsredaktør. teaterkonsulent i Dansk Amatør Teater Samvirke

Thomas Hauger, fhv. landsformand, generalsekretær i Dansk Amatør Teater Samvirke. Verdenspræsident  International Amateur Theatre Association.

Dorte Skot-Hansen, mag, art. i kultursociologi. Fagleder ved Danmarks Biblioteksskole,
Copyright @ All Rights Reserved